is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vasten bij Israël

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetwelk wij thans tot meer uitvoerige behandeling der vastentijden overgaan. Evenwel met een geringe afwijking. Daar over de algemeene vastdagen, die op willekeurigen tijd worden gehouden, weinig kan gezegd worden en bovendien de (op vastgestelde tijden terugkeerende) vastendagen van het standpunt der Joden daarvan niet soortelijk worden onderscheiden, maar, tezamen met deze, algemeene of gemeentelijke vastdagen zijn, zal ter plaatse in dien geest over vastdagen in het algemeen worden gehandeld.

§ 1. De Verzoendag.

De eerste en voornaamste der vastendagen is de Groote Verzoendag. ,,In de 7de maand [Tischri], op den lOden dag der maand, zult gij u verootmoedigen (D3'n»SJ~nN i:yn) en geenerlei werk verrichten; dit geldt zoowel den inboorling als den vreemde, die onder u verblijf houdt", aldus Lev. 16 : 2!>. Een volkomen rustdag zal het voor u zijn, waarop gij u zult verootmoedigen ('rns CJT3J?), vs. 31. „Want ieder mensch, die zich op dien dag niet verootmoedigt, zal uitgeroeid worden uit zijn volk...." 23 : 29. vg. Lev. 23 : 27—32; Num. 2!) : 7. Wat wij onder die „verootmoediging" hebben te verstaan, leert ons Joma 8 : 1 (= Tos. Jom hakippurim1) 5 : 1), waar wij lezen: ,,Op den Verzoendag is het verboden te eten, te drinken, zich te wasschen. zich te zalven, sandalen aan te trekken en huwelijksgemeenschap te houden." Van overwegende beteekenis is het niet-eten en niet-drinken. Beteekent u?s: njy naar de 'letter ,,zich kwellen", „zich zelf ellendig maken", het duidt gewoonlijk meer in het bizonder het vasten aan. Aben Esra merkte op: u?s2 Dy ~3T 'ijy ^2 □IV sin ohyS d. i. „telkens wanneer 't w w. nsy verbonden wordt met »aj, beteekent de uitdrukking „vasten." In

') In 't vervolg aangehaald: T. J. Kipp.