is toegevoegd aan je favorieten.

Het missale van de kerk te Wijk bij Heusden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In liet dorp ijk zijn nog dry andere, dog die eer den naam van huiskens als van casteion verdienen te weteu:

1° liet huisken te Kronenburg, gebout na mijn gevoelen omtrent het jaar 1390 door Jonker Willem van Kronenburg, castcleyn, etc. en dus genoemt na 't huis Kronenburg in 't Stigt van Uitregt. 1)

2° Wykenstein, dit komt van Huberta van Malsen, dogter des Hoeren van Tilburg, die hetzelve verkoft heeft aan den ontfanger Bruininx 2) Cn dezes nazaten wederom aan Matheus Drossart, etc., tot Heusden.

3° Eykensteyn, komt toe zekeren Jonker Camons. De lieerlijkheyt Wijk heeft van ouds ook gehad een klooster der Tempelieren of rode munniken, waarvan hedendaags niet meer gezien word als oen steene poort, waardoor men plagt te komen in een grote galdery, die voor do troublen voor een godeeltc nog in wezen was. De plaats, daar het klooster gestaan hoeft, word hedendaags nog genaamt het Munnikenhof.

De Hoeren van Wijk of hare nazaten hebben, zo hot schijnt, zig door bvnamen in vorscheyde ranken verdoolt. Sommige zijn genaamt geweest Wijk van Honsoirde, 4) sommige Kuisten van A\ ijk, sommige Wijk de Porter. sommige Kuist Poorter, als blijkt uit d'oude brieven, waarin de.se namen gospolt worden.

1) Van Oudenhoven t. a p. blz 21 noemt als eigenaar van het Wijksche Kronenburg Johan van Ingen Nulandt.

2) Hij was Gerrit üruynincx, ontvanger over de Meierij van 'sBosch; zijne kleinkinderen verkochten Wykensteyn IC Nov. 1645 aan Mathijs Droste, majoor-kommandant van Heusden Men zie het Tijdschrift van Sassen voor N Brali. Gesch., Taal- en Letterkunde I. |>. 55—57, alwaar ook nog de verdere eigenaren vermeld worden en de Aanteekeningen op Coenraet Droste Overblijfsels van gelieugchenis 3e druk blz. 292. In 1850 is dit kasteeltje gesloopt.

3) Volgens van Oudenhoven t. a. p. blz. 21 was zijn voornaam Adriaen.

4) Men zie over hen Taxandria VII p 270 en vlgd.

In eene Bossche schepenakte van 1507 trad op Joost van Wyck. heer van Onscnoort. als weduwnaar van Katharina, dochter van Rudolph de Bever en Katharina (Monicx).