is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

*) beheltlich ons alsulke brok en te vorderen als sij of hoer eyn ons brokich werden muchten. Voirt an na datum des briefs dat wij die vorderen moigen na ynhalt dier privilegien die sij van onsen voirvaren ende ons hebben ende van ons krigen sullen. Voirt orame sunderlingen groten dienste dien sij ons gedain hebben ende omme vrientscap wille.

De/.e twee aanhalingen staan geschreven op fol. 49v-

ol. 44v. is onbeschreven.

19 Maart 1385.

ol. 45. Wij Willem, bi der ghenaden Gaeds hertoghe etc. ende Katherina, van der selver ghenaden hertoginne etc. doen kont ende kenlic allen luden die desen brief soelen sien of hoeren lesen ende bekennen voir ons, onse erven ende nacomelinghe dat wij sculdich sijn van gherechter schout ende van gheleenden gelde Gadert van Hoemen, onsen lieven swagher ende knape ende sinen erven, drye dusent aude guede gulden scilde of payment dat daer guet voer is. Voer weilke drye dusent aude guldene scilde vurscreven wij Gadert vurgenoemt ende sijn erven gheset ende ghemaket hebben, setten ende maken, overmids desen theghenwardighen brieve onsen amptman van Veluwen mit allen sinen toebehoer, so dat selve ampt mit sinen toebehoeren vurgenoemde Gadert vurscreven ende sijn erven beschirmen, behueden ende bewaren soelen tot onsen ende onser erven beste. Voert synt vorwarden, dat Gadert vurscreven ende sijn erven heffen'ende boeren soelen uyt desen vurgenoemde ampt jaerlix dryehondert aude scilde of payment als vurscreven is als van den dryen dusent auden scilden vurscreven the hantgelde. Voert sal Gadert vurscreven ende sijn erven nemen tot sijnre deghelicher cost als dat ghewoenlic is ende gheweest heeft van den amptluden tot desen daghe toe, sonder argheliste. Mer weert sake, dat wij

ol. 44v» is onbeschreven.