is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in des anderen landen wandelen ende syn. Oic mach die hertoge van Gelren vurscreven vorderen alsulke broicken als yeman tegen hem mysdaen heeft eer he onse vyant ende huiper der van Vyanen wart ende of hem noch yemant misdede ende mit desen vordernisse en sal dese vrede nyet gelatt sijn. Voert soelen in desen vrede alle voerveden ende naveden uyt bescheiden sijn. Alle argelist uytgescheiden.

Fol. 137v. is onbeschreven.

22 April 1392.

Fol. 138. Wij Willem etc. doen kont etc. ende bekennen dat wij yn notte ende orber onss, onsen lande, lude, dienre ende ondersaten, die wy nu hebben ende hier namaels hebben soilen, hebben mit dien eerberen heren onsen lieven vrienden den heren van den raide der stat van Colne overdragen ende eyn eyndrechticheyt ghemaict in formen ende manieren als hier nae beschreven volght. I. In den irsten, dat wij off onse lude, dienre ende ondersaten dier wij mechtich sijnt gheenreleye gheweltlike noch vyantlike saken keren noch doen en soilen thegen die stat van Colne voirgenoemt noch thegen hoere burgen noch yngesetene die in der stat voirgenoemt nu of hier namaels woneftich weren. Ende dis ghelyx en solen die stat van Colne noch hoere burgere noch yngesetetene, die yn hoere stat nu of hir namails wonachtich weren, gheenrenleye geweltlike noch vyantlike saken keren noch doin thegen ons noch thegen ymant onsser lude dienren ende ondersaten, die wij nu hebben of hier namaels krigen moigen. II. Voirt van allen saken, die onse geminde here ende vader, die hertoghe ende onse gheminde vrouwe ende moider, die hertoghinne van Gulich en van Gelren, mit der stat van Colne voirgenoemt off die selve stat mit onsen gheminden heren ende vrouwen voirgenoemt gaende hebben, soilen onsse gheminde heren ende