is toegevoegd aan uw favorieten.

Van de goedertierenheden des Heeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen maatregel zou zijn: liet sluiten van de Amstelstichting; bijgevolg, zoo werd althans in theorie glashelder aangetoond: veel minder uitgaven.

Daarnaast echter kwam ook een geheel nieuwe indeeling van de Stichting in de Tesselschadestraat, kleinere afdeelingen bv.. bijgevolg meerder personeel.

Het beginsel, door de Commissie in haar rapport neergelegd, werd aangenomen en de uitvoering gesteld in handen van de Diaconale Vergadering.

Dat er tegen deze ingrijpende veranderingen stemmen opgingen, spreekt vanzelf. Zelfs een protest uit de gemeente kwam in bij het Bestuur. Ook de Bestuurderen van liet weeshuis, waren mede niet onverdeeld ingenomen met deze «nieuwe richting», zooals men het noemde. Twee leden namen ontslag, terwijl door overlijden en vertrek naar buiten nog een tweetal zetels openkwamen.

Zoo begon het kerkelijk jaar 1904 voor't Diaconieweeshuis met een gereconstrueerd Bestuur dat tot taak had: om de nieuwe bepalingen uit te voeren naar het herziene reglement.

Wel eigenaardig mag het heeten, dat bij het begin van de eeuw van het kind, ook het Diaconie-weeshuis nieuwe, naar wij hopen, betere bepalingen voor zijn verpleegden kreeg.

Gelukkig echter, dat het nieuwe artikel in het Reglement Art. 145, waarop het voornamentlijk aan komt, voldoende ruimte laat om het Bestuur de hoognoodige vrijheid van handelen te bieden.

Het luidt;

«Zoodra de opvoeding der weezen zoo ver gevorderd is, dat deze naar het oordeel des Bestuurs in