is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige brieven aan een vriend te Jeruzalem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele ministerie weggeschopt. Na had het land mogen verwachten, dat deze schoppende volksvertegenwoordigers willig en bekwaam zouden bevonden worden, om zelf de teugels \an t bewind in handen te nemen. Maar, — ja wel! De heeren bedanken er voor en wij verkeeren weder geruimen tijd in Crisis.

Hoe die Crisis zal opgelost worden, weet, op 't oogenblik dat ik dit schrijf, het publiek nog niet. En mij kan het ook bitter weinig schelen. De heeren moeten het maar weten.

De kunst om menschen te regeeren was ten allen tijde moeilijk, maar in onze dagen moeilijker dan ooit. Kleingeestige partij-belangen en personaliteiten hebben den geheelen dampkring verpest. Een volksvertegenwoordiger schijnt te moeten denken : het vaderland, dat is het district, hetwelk mij koos of de partij wier program ik aanvaardde. Voeg hierbij de dwaze vrees voor de hoofd- en leidingsartikelen in de dagbladen, en het meepraten over politiek door lieden, van wie Luther waaischijnüjk zeggen zou, dat zij liever achter den kachel appelen en peeren moesten braden, voltooit de ellende.

Hier komt bij dat geheel de beschaafde wereld nu reeds bijna een eeuw zucht onder valsche leuzen en onware toestanden. Onder de leus van vrijheid heeft het uit de revolutie geboren liberalisme een nieuwen godsdienst en zedenleer, die noch zuiver Heidensch, noch zuiver Christelijk is, den volken letterlijk opgedrongen. Met geweld en list, met loswoeling \ an iederen levensbodem en ontblooting en kwetsing \an wat geworteld en gegrond scheen, heeft het de volken vervormd, gekneed, gewrongen, geprest om liberaal te zijn. Geen gebied des levens is aan dien invloed kunnen ontkomen. Wetenschap, handel en nijverheid alles is er in betrokken. Vit den aaid der zaak echter de kerk en de school het meest. Door het gezag van de kerk en den invloed der school moest het liberalisme tot de overwinning komen. Een leugen toch, door een pastoor ot doininé of onderwijzer verbreid, wordt honderdmaal spoediger en vaster door het volk geloofd, dan wanneei een burgerman liegt. Daarom moet vooral de kerk en de school onder allerlei schoone leuzen en fraaie klanken geliberaliseerd worden. Spoedig zag men in, dat het afschaften van den C hristelijken godsdienst een al te groote stomheid was, en men heelt