is toegevoegd aan uw favorieten.

Gods kinderen van Ur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maneh's l) zilver betalen; dan is liij van het verdrag vrij en de verkoop opgeheven.

De schipper Sahpimajoe, alsmede Belsoemiddin, Oedanani's zoon, en Ardoe-Tavat, Ate's zoon....' alweer onduidelijk geworden! „ .... zijn de drie erfgenamen van vrouwe Xitokris; omdat zij met haar erfgenaam Kermeoni hun hand vastgemaakt.... hebben.

Verhandeld in bijzijn van Achardise... ., Xipikalantakar, Moethoemhepoe, Hasba .... Oelalai. Den eersten Eloel in het jaar-) van Asoersadoesakil. Opgenomen voor: Xoersamas. Moethoempaiti. Ate.

Naboeiddinache, Voorzitter."

(lij hebt zeker, evenmin als ik, al die namen goed verstaan. De lezer heeft ze vaak, als oude bekende namen, slechts half uitgesproken.

En reeds is hij weder met de lezing van een ander huwelijksstuk bezig. Wij vangen pas de laatste helft op van den naam der bruid:

„ . i-toem-oem-mi marat an Hamas-na-sir itti an Samasna-sir- ae Bêl-toem na-gi-is v ....

Blijkbaar leest hij in herinneringen verzonken soms halfluid, soms geheel in stilte. Maar zóóveel vernemen wij er dan toch wel van, dat wij verstaan:

„ .. .. i-toem-oem-mi, de dochter van Sjamasj-natsir heeft van Sjamasj-natsir en van Beltoem-nagisj ZanikbisjoeSjamasj. de zoon van Sjamasj-reoe ten huwelijk genomen. Tien sikkelen zilver zal hij als haar huwelijksgift aan

1) Ongeveer 1000 gulden.

2) Om het sterk uitkomend Av>o/>-karakter hebben wij dit stuk opgenomen, hoewel de tijdsaanwijzing niet gunstig is. ^ olgens hetgeen Prof. Savce mij dezen winter uit Caïro na onderzoek schreef is ook op de (uit een Duitsch werk overgenomen) vertaling en, gelijk ik wel reeds vreesde, op de transscriptie der eigennamen gegronde aanmerkingen te maken. Maar het koop-karakter blijft onaangetast. — Het volgende stuk, en voorts alle opgenomen stukken, zijn wèl uit den goeden tijd.