Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Theal zegt ervan: «Sommige familiën kwamen het verlies nimmer te boven. Oude mannen en vrouwen, die nooit gebrek hadden gekend, gingen in armoede te gronde, en honderden van de beste gezinnen weiden in ellende gedompeld. Behalve dit waren de koren- en wijnboeren niet in staat om hun producten naar de markt te brengen, tengevolge van de schaarschheid aan werkvolk!" Maar nu ook was de lijdenskelk boordevol, de maat liep over. Te gronde gericht en bestuurd door een regeering, die hem en zijn behoeften niet het minst begreep en die hij reden had te haten; omringd door roofzieke, trouwelooze Kaffers, die, door zendeling en gouvernement gesteund, dag en nacht op den loer lagen om zijn huis en erf onveilig te maken, zijn vrouw en kinderen te slachten; afhankelijk van schurkachtige ambtenaren vaak, die zich aan knevelarijen en afpersingen van het laagst allooi schuldig maakten; beroofd eindelijk van zijn dierbaar Hollandsch, de taal, welke zijn vaderen als een eeuwigdurende herinnering hadden medegenomen van den gastvrijen geboortegrond; die heerlijke taal, zonder welke ze hun geliefden Bijbel niet konden verstaan en lezen, hun God niet dienen; — waarlijk, wat bleef er voor dien armen grensboer over dan zijn oog hemelwaarts te wenden en — evenals Vader Willem indertijd — een verbond te sluiten met den «Potentaat der Potentaten", teneinde Hem om sterkte te bidden in het besluit, dat hij genomen had. En dat besluit was: »Weg uit dit land der ongerechtigheden! Weg! Ver weg! De woestijn in! Trek! Trek! God bescherme ons!"