is toegevoegd aan uw favorieten.

Het land van Kruger en Steijn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit den neteligen toestand, waarin do burgeroorlog ons gebracht heeft ? Inderdaad er was een krachtig, voortvarend staatsman noodig, iemand die over een groote mate van wilskracht beschikte en recht op het doel afging, zonder zich door verkeerde raadgevers van den goeden weg te laten leiden; iemand ook, die door en door met Afrikaansche toestanden op de hoogte was en ontrouwe ambtenaren streng wist te straffen. Want de ambtenaarswereld liet veel te wenschen over; in den Volks-, raad hadden lieden zitting, wier zetel hun broodwinning was; het gezag der regeering was tot een buitengewoon laag peil gedaald en in alle kringen heerschte een soort politieke moedeloosheid. Warme vrienden van de Republiek wanhoopten zelfs aan haar voortbestaan. Toch behoefde men niet lang in ongerustheid te verkeeren. Was Jan Hendrik Brand, de populaire, energieke staatspresident van d' Oranje-Vrijstaat, niet de aangewezen persoon, die liet land van zijn wissen ondergang redden zou? Geen sympathieker persoon in geheel Zuid-Afrika! Toen in het jaar 1864 de toestand van Oranje-Vrijstaat even erg, zoo niet erger was dan thans in de Zuidafrikaansche Republiek, waren de oogen der Vrijstaters op den kloeken Brand gevestigd, een man uit één stuk. Immers Jan Hendrik Brand — hij volgde Martinus Wessel Pretorius op, die van 18(30 tot 180i ook president van den Vrijstaat geweest was—redde liet land uit een geldcrisis, bracht het inwendig bestuur op een goeden voet en brak de kracht van de weerspannige Basoeto's. Ook was hij voorstander van degelijk onderwijs en had in weinige jaren den aan zijn zorg toevertrouwden Staat krachtig vooruitgebracht op het pad van beschaving. «Alles zal reg kom!" had hij gezegd, toen liij de teugels van het bewind in handen nam. En alles was »reg gekomen," boven verwachting.

Elk een is hier eeu demokraat;

Hier is gên eeu aristokraat

In ouse kleine Vrije Staat

Ons kleine en dappre Vrije staat —

Die kern van vrije Afrika —

Van onafhanklik Afrika,

Van Afrika niet eije vlag,

Van Afrika, uie meer verag,

Nie meer beskender en onteer,

Want klein en swak en arm nie meer.

Jan Hendrik Brand was in 1823 te Kaapstad geboren, als HollandschAfrikaner opgevoed, gepromoveerd in de rechten en met Engelsch en