Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

clan kan 't quotiënt niet anders zijn dan X 12]> want het product dat men clan krijgt, P X '2] X Ü- bevat 2 factoren, waarvan het product i is : | X i! = i, en waarvan de waarde dus gelijk is aan 12*.

Een paar voorbeelden ter toepassing.

Als 12 brooden f 4.80 kosten, clan vindt men den prijs van 1 brood door een deeling: 1 brood kost f 4.80 : 12 = f 0.40. Zoo kan men eveneens den prijs berekenen van 1 K.G. als die van j| K.G., of van K.G. bekend zijn. Zoo is b.v., als ^ K.G. f i| kost, de prijs van 1 K.G. ;

f •! : f = i X f 't = f 2,2-.

Iemand verkoopt * van een partij waren voor f 124 ; de geheele partij clan voor

f l2t '■ I = I X f I2| = f 16.

Als van iemands geld 75 ct. is, dan heeft hij '52 X 75 ct= f 1.80.

Men kan deze vraagstukjes ook anders oplossen. Wanner van iemands geld 75 ct. bedraagt, dan is 15 cent, zoodat hij heeft 12 X '5 cent. Maar dit is inderdaad niets anders dan wat we hierboven deden. Immers: 75 deelen door 5 en 't quotiënt vermenigvuldigen met 12, dus (75 : 5) X 12, is hetzelfde als

12 x 75 : 5.

't Is hier de plaats om er nog even op te wijzen, dat men het vermenigvuldigen en het deelen scherp uit elkaar houdt. Wat kost ^ M. linnen, als 1 M. 72 ct. kost? En wat kost 1 M., als 4 M. 72 ct. kost ? Om in elk geval te weten wat men moet, plaatst men er een gelijksoortig voorbeeld naast, zonder breuken. Naast het eerste dus: wat kost 3 M., als 1 M. 72 ct. kost? Dan ziet men, dat men vermenigvuldigen moet: | X 72 ct. is dus 't antwoord op de eerste vraag. Naast de tweede schrijft men : wat kost 1 Al. als 4 M. 72 ct. kost .* Dat is een deeling, zooals hierboven reeds werd opgemerkt. Als | M. 72 ct. kost, kost 1 M. dus 72 ct. : |.

Sluiten