is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan de werkzaamheden in de over het land verspreide Afdeelingen van het Genootschap wist hij leiding te geven door aan de vraagpunten, welke vanwege het Hooldbestuur aan de orde werden gesteld, een leiddraad voor de besprekingen toe te voegen, die meestal niet slechts van scherp inzicht, maar ook van een reeds bij hem gevestigde overtuiging blijk gaf, zoodat wel eens de opmerking werd gemaakt, dat Den Hertog ook do vergaderingen presideerde, die hij — niet bijwoonde.

Groot aandeel heelt hij ook gehad in de oprichting van het „Ondersteuningsfonds", een der meest sympathieke stichtingen van het N. U. G., waardoor ook minder gegoede ambtsbroeders in do gelegenheid worden gesteld tot het sluiten van een verzekering bij do Levensverzekeringsmaatschappij van datzelfde genootschap.

Geen wonder dus, dat hij in 1893 op de Algemeene Vergadering te 's-Hertogenbosch tot honorair lid werd benoemd en die onderscheiding, naar hij zelf verklaarde, door hem hooger geschat werd dan een andere, welke hem op denzelfden dag te beurt viel door zijn verkiezing tot lid van den Gemeenteraad van Amsterdam.

Onderwijzers wordt wel eens verweten, dat ze niet „studecren" kunnen en te veel teren op de mulle kóst, die in hun handboeken wordt opgedischt. Oen Hertog was een der eersten, wien het „verveelde copye van (s)yns gelyck te zijn". Hij ging tot de bronnen en beter dan het gros wist hij den weg daarheen te vinden. Hij verkende het veld van de pacdagogiek en hare hulpwetenschappen in alle richtingen en beschikte over de gave, om zich in korten tijd in een wijsgeerig stelsel in te werken. Toch zwoer hij nooit bij zijn meesters. Het gezag van een naam scheen