Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu moeten zij, die leerplicht begeeren, hun deel van het werk gaan doen. Blijkbaar is het er, heel verstandig, op toegelegd, de zaak niet te overhaasten. De groote menigte zal haar tijd hebben, om met het denkbeeld gemeenzaam te worden; de technici kunnen van goeden raad dienen door opbouwende critiek, en de volksvertegenwoordigers, die bereid zijn dit werk te steunen, hebben alle gelegenheid om de gegevens te verzamelen, die den aard en de maat hunner samenwerking met de Regeering zullen bepalen.

Want er is hier veel behoefte aan samenwerking, óók onder de voorstanders, zoowel aan deze als aan gene zijde der groene tafel. Er zijn er die moeten toegeven, en er zijn er die moeten inbinden. Er moet ook bereidwilligheid zijn, om alles te doen, wat de oppositie tot besef harer onredelijkheid kan brengen. Vooral is noodig de hooge deugd, van een eigen denkbeeld prijs te kunnen geven, als dat van een ander doelmatiger blijkt. Door de Redactie van dit tijdschrift uitgenoodigd om tot een en ander eene bijdrage te leveren, wil ik gaarne eene poging doen, om in die richting mee te sturen. Het onderwerp is niet nieuw, en het is zelfs eenigszins te verwonderen, dat niet een of ander vernuftig uitgever op het denkbeeld is gekomen, om voor dit jaar een Leerplichtscheurkalender te doen verschijnen: de mooie aphorismen over deze materie liggen voor het grijpen. Maar als het na de schoone uitspraken tot de kloeke daad zal komen, dan is er in de kringen, die zich voor dit onderwerp interesseeren, ook eenige aandacht noodig voor de bijzonderheden van dit vraagstuk en voor de perspectieven die het opent, om zoo oog te krijgen voor de grenzen tusschen het mogelijke en wenschelijke — èn het thans noodige en bereikbare. Daartoe aan sommigen eenige aanleiding en opwekking te bieden, is de bedoeling dezer bladzijden.

Sluiten