is toegevoegd aan uw favorieten.

Verspreide opstellen van C. H. den Hertog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of een beschrijving leeren samenstellen, van het voortgezet onderwijs mag zeker wel verwacht worden, dat het iets hoogers bereike dan dit gemoedelijk gekeuvel. Ilier wordt hoofdzaak het leeren indeelen van de met een onderwerp in verband staande bijzonderheden, het groote geheim van alle schrijf- en spreelckunst. Vertelling en beschrijving worden nu en dan afgewisseld met een meer of minder samengesteld betoogje, een uitlokken tot het geven van wat eigen of overgenomen gedachten en beschouwingen, zoo geordend, dat de lezer ze zonder hoofdbreken volgen kan. Dat is een zwaar werk voor de meesten en weinigen brengen het er ver in. Maar de gelegenheid om de gave, zoo zij aanwezig is, voor den dag te doen komen, mag toch zeker voor geen enkelen leerling ontbreken. En zoo bedenkt men daarvoor ook al weer middelen, 0111 door wat hulp in den aanvang het eigen kunnen tot zoodanige hoogte te brengen, dat de hulp overbodig wordt.

Voor den heer Van den Bosch zijn al zulke hulpmiddelen verfoeisels. Hij bepaalt zich niet tot een zakelijke critiek van het sleclitgekozene, — het gevaar is zoo groot om slecht te kiezen, — neen, alle hulp en aanwijzing deugt niet: stellen moet alleen een „uitzeggen" wezen van wat er uit wil. Inderdaad, voor zulke beweringen verzinkt al mijn ervaring in het niet. Ik heb liet zeker slecht getroffen, maar in de kwarteeuw, dat ik mij met de practijk van het onderwijs heb bezig gehouden, heb ik van dien sterken drang maar bij hooge uitzondering voorbeelden ontmoet. In den regel wil er heel weinig uit bij de leerlingen. Men moet het er uitlokken, uithalen, uittrekken en het is de glorie van het vak, daarvan zoo den slag te hebben, dat er langzamerhand wat liefhebberij en wat eigen beweging te voorschijn komt.

18