is toegevoegd aan uw favorieten.

Maria Monk, de zwarte non

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maten, als geschikt waren om deze inrichting met hare opgaven te doen strijden. Toen de eerwaardige P. Milker van New-York, Montreal opzettelijk bezosht met het oogmerk, om in dit opzicht de waar» heid aan den dag te brengen, vernam hij van vele buren van het klooster dat, op 't eerste bericht der verschijning van Maria Monk's ontdekkingen, in den hof van het klooster een geheimzinnig planken beschot was opgetimmerd van vijf en twintig voet hoog. En wat aangaat het beweren van zekeren Mr. Stone, dat het inwendige van het klooster niet overeenkomt met Maria's beschrijving, het is aan ieder te Montreal bekend of dat hij zelf een bedrogene is, of dat hij anderen heeft willen bedriegen, want de tijd, dien hij volgens zijne eigene geiuigenis heeft kunnen besteden om het klooster te bezichtigen, was veel te kort om zulk een gebouw ook maar vluchtig, laat staan in al xiine deelen op te nemen. Het is een onmogelijkheid, om daarover in zulke korte oogenblikken juist te oordeelen. Mijn vrouw, die hare jeugd te Montreal heeft doorgebracht, zegt, dat als zij met hare speel'.nooten daar over de straat ging, in de nabijheid van het klooster, rij dikwijls de vraag heeft gedaan en gehoord: „zouden wij nu boven iie on jeraardsche gang staan ?" en toch zeggen de priesters, dat niemand vroeger ooit van zulk een gang iets gehoord heeft!

„Een Protestant".

GETUIGENIS VOOR DE WAARHEID DER „ONTDEKKINGEN" VAN

MARIA MONK.

* „Wij ondergeteekenden, met Maria Monk bekend, en uit overweging van vele opgaven tot hare zaak betrekkelijk, aarzelen niet, bij deze te verklaren, dat wij geloof hechten aan wat zij in haar onlangs te New-York uitgegeven boek, heeft bekend gemaakt. Wij verklaren evenzeer, dat het beweren van een Roomsch tijdschrift te Boston: als ware haar boek een navolging van het oude werk: „De geopende poorten der hel" onwaar is, en dat haar boek is volkomen nieuw en ' haar eigen werk.

Wij verklaren verder dat er tot nog toe, nog geen getuige is opgetreden, die de opgaven van Maria Monk heeft ontaenuwd, terwijl aan den anderen kant die opgaven van verschillende zijden zijn bevestigd en nog dagelijks bevestigd worden.

In den loop der voorgaande week zijn weer gelijktijdig vele authentieke getuigenissen voor de opgaven van Maria Monk in het licht verschenen. In eenige daarvan, met name in de beCedigde verklaring van