is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Multatuli en bezorgde ook zijne werken aan mejuffr. Schepel, hare vriendin. Mimi gaf aan Multatuli Marie's adres op en weldra speelt Marie, met zeldzame zelfverloochening, volkomen bewust voor postillon d'amour. Sietske is de belangstellende „nicht" geworden — en legt hare functie van „secretaresse van Insulinde" neer.

Den 28sten April '62 begint de eigenlijke correspondentie tusschen Dekker en mejuffrouw Hamminck Schepel. Den 4dcn Juni bevindt Multatuli zich in den Haag en logeert daar al heel spoedig bij zijn broer Jan, die toen in het Willemspark woonde. Na het vertrek van Jan naar Indië, November '62, keert Dekker naar Brussel terug, hoogstwaarschijnlijk uit moedeloosheid, zooals gewoonlijk. Hij laat het Henry de Péne vóór in den Havelaar zeggen, betuigt het zelf meermalen, dat hij alleen naar „huis" ging, als hij geen raad meer wist. Er bestaat echter een hemelsbreed onderscheid tusschen de theorie van de Péne en de practijk van Multatuli. Dekker gaat niet naar huis uit teleurstelling, om het verijdelen zijner grootsche plannen , niet om eene laffe wereld, welke hem miskent, neen — Dekker gaat naar „huis" als zijne „liefde" onge-

Meerkerk, Multatuli. 6