is toegevoegd aan uw favorieten.

Preeken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eer uwen vader en uwe moedor. Ex 20: 12a.

De Vereeniging" tot Steun van verwaarloosden en

.revallenen heeft aan do kerkeraden van alle vrijzinnige

gemeenten en alzoo ook aan onzen kerkeraad het verzoek gericht: ééns per jaar eene collecte te willen houden ten behoeve van haar kas, die als alle kassen van alle filantropische vereenigingen, schier altijd ledig is. Onze kerkeraad heeft gemeend dat verzoek niet te moeten weigeren, in de veronderstelling, dat velen onzer gaarne in de gelegenheid zouden worden gesteld eene kleine of grootere gave aftezonderen voor deze on^elukkigsten der ongelukkigen: kinderen, die wel ouders hebben in den regel, maar die ongelukkiger zijn — niet zelden door hunne ouders, dan de kinderen, die als weezen worden groot gebracht.

De Vereeniging tot Steun is bij ons hopelijk geen onbekende meer. Eenige maanden geleden gaf ik vanaf deze plaats een vrij uitvoerig verslag van haar doel en werkkring. Hier te Middelburg is daarenboven eene afdeeling, welke waarlijk niet werkeloos is en zelfs zoo gelukkig, van velen uwer daadwerkelijken

steun te ontvangen.

Gij kunt dus weten, dat de vereeniging zich hoofdzakelijk het lot aantrekt van kinderen, die door hunne ouders of opvoeders verwaarloosd werden en ten gevolge daarvan dreigden zedelijk en lichamelijk te gronde te gaan of inderdaad reeds meer of minder diep in het &slijk der zedelijke ellende zijn verzonken; kinderen,