is toegevoegd aan je favorieten.

De Nederlandsche letterkunde in België sedert 1830

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijnen Fransch-klinkenden naam, zouden vele lezers verwonderd zijn moesten zij vernemen dat zijne romans oorspronkelijk in liet Nederlandsch gesteld waren.

Het Vlaamsche volk heeft niet vergeten dat hij de groote bewerker zijner verstandelijke vrijmaking is geweest, en toen in 1881 zijn honderdste boekdeel het licht zag, werd deze gebeurtenis op luisterrijke wijze te Brussel gevierd op 25 September, met deelneming van gansch het land.

Antwerpen richtte haar roemrijk kind, wiens eenie der wereldliteratuur toebehoort, een standbeeld op, dat onthuld werd enkele weken vóór zijnen dood (10 September 18S3).

Tot de letterkundige generatie van Conscience behooren: de Laet, wiens „ Huis van Wescnbcke", eene werkelijke belofte bevatte, die echter, zooals wij hooger aanmerkten, nooit volbracht werd; Roxsse (1806—1862) met zijne geschiedkundige verhalen, waarvan het meestgekende „Arnold van Schoorisse is,