is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lady Genoveva alledaagsch, en Camelot kwam den troubadours al even eentonig voor. als Fleetstreet in het oog onzer dichters is.

Niet teruggedeinsd dus, maar in de gloeiende lava van een lied aan de eeuw een gestalte geschonken, de volheid van haar leven, haar onstuimig bonzend hart, haar zwellende borsten in beeld gebracht. Dan zal een volgend geslacht met eerbiedige hand dat afgietsel betasten en spreken: „Ziehier de bronnen der moedermelk, die wij allen gezogen hebben; 't is of deze boezem nog klopt, zoo doet hij den onzen kloppen; voorwaar dit is levende kunst, want het ware leven beeldt zij af en vereeuwigt zij."

Welke is de beste vorm voor een gedicht? —Laat ik minder aan vormen en uitwendigheden denken. Laat ik aan den geest overlaten, om, evenals de koninklijke natuur, zich zeiven vormen te scheppen. Doe ik het niet, dan kerker ik hem, maar belichaam hem niet. Van het inwendige tot het uitwendige, zoo is het in het leven; zoo is het ook in de kunst, die evenzeer leven is.

Vijf bedrijven om een treurspel te maken ... En waarom geen vijftien, geen tien, geen zeven? Wie vraagt naar het aantal bladeren, zoo de boom maar leeft en groeit? Welk een dwaasheid, letterlijke eenheid van tijd en plaats te eischen, waar het juist het wezen is van den hartstocht, om zich van tijd noch plaats bewust te zijn. Onderhoud het vuur en laat de vlammen haar eigen gedaante kiezen.

t Is waar, het tooneel eischt onderwerping aan enkele aangenomen gebruiken. Men moet laten op- en aftreden; men moet zorg dragen voor punten, waar het handgeklap kan invallen, de dichte krullen eener overrijke verbeelding doen vallen als de wol van Jacob s lammeren onder de schaar van den scheerder. Verzuim de bovenste gaanderijen juist bij het vierde edrijf in het hart te treffen, zet één bedrijf meer op den top uwer vijf-bedrijven-hooge pyramide — gij