is toegevoegd aan uw favorieten.

Aurora Leigh

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voort te brengen; haar recht ligt in haar werk besloten." Met ander werk gaat het evenzoo. Wie van ziekte geneest, hoewel tweemaal één vrouw, mag arts worden genoemd; wie 's rijks financiën regelt, mag kopergeld hanceeren, hoe blank hare handen ook zijn. Maar wij — wij praten" ...

,,'t Is de geest der eeuw," hernam hij; „wij pochen maar handelen niet. Wij hangen een uithangbord aan elke herberg, waarin wij een enkelen dag vertoeven: eene of andere kolossus van een roode koe, wier reusachtige uiers door geen cyclopenvingers zouden kunnen worden gemolken. En waarmee komen wij daarna aandragen? Een lepelvol geronnen melk misschien. Wij moeten meer in stilte werken; beter de grenzen leeren kennen, waarbinnen wij arbeiden; leeren verstaan, dat elk mensch persoonlijk een Adam voor de menschheid is, zijn eigen individueel bestaan in eere moet houden, wil zijn streven om de wereld ter hulpe te komen niet ijdel zijn. Want die wereld moet zich uit den enkele ontwikkelen, wil zij in de velen verbeterd worden. Wij, die haar nieuw, als een park willen aanleggen, wij nemen een taak op ons, die 's menschen macht te boven gaat. God alleen is hoog genoeg gezeten om zóó breed van blik, zóó grootsch in zijn ontwerpen te zijn. Niemand onzer, ook Romney Leigh niet, is dwaas genoeg te zeggen: „wij willen een eikenbosch langs gindsche glooiing hebben en zullen de eikels daartoe benoodigd verloren laten gaan. Geen ware, wettige regeering wordt de hand van een vreemde opgedrongen, noch gekozen uit een boek met voorbeelden, door den eersten den besten ideoloog te zamengesteld, wien het om het even is of hij tot het Keizerrijk of tot de Republiek besluit. Een echte regeering is niets dan de uitdrukking van een natie — zij moge dan goed of minder goed zijn. Zoo is ook de maatschappij, hoe onrechtvaardig, monsterachtig, waanzinnig en vloekwaardig zij wezen moge, niets dan de uitdrukking van aller menschen