is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich aangetrokken tot hen, die vóór de bescherming en instandhouding en tégen de onderwerping der vrije stammen waren. Hij kon het niet goedkeuren dat zendelingen als een soort van voorposten in het gebied van den inlander vooruit werden geschoven, opdat men later diens land des te gemakkelijker binnen kon rukken. Integendeel; zijn ideaal was: bekeering en ontwikkeling der inlanders en hunne stammen door zending, en liefst door middel van uit inlanders gevormde zendelingen, en verder door een vrij handelsverkeer — met uitsluiting van wat schadelijk kon zijn voor den zwarte —, waarbij de stammen hunne onafhankelijkheid zouden kunnen bewaren en behouden.

Moe vatte hij de taak van den zendeling op? Het best vinden wij dit weergegeven in een reeds vroeger genoemden brief aan het Londensche Genootschap. Men zou het een soort van program kunnen noemen.

„Het doel van den zendeling zegt hij in dien brief — is, door alle middelen die in zijn macht zijn er naar te streven om het Evangelie bekend te maken door middel van prediking, vermaning, gesprekken en onderricht aan het jonge geslacht; door verbetering, voor zoo ver het in zijn vermogen is, van de levensvoorwaarden van hen, onder wie hij arbeidt; door invoering van de kunsten en wetenschappen der beschaving; kortom, door alles te doen wat het Christendom aan hunne harten en gewetens aanbeveelt."

Wat oordeelde hij nu het nuttigst voor den inlander in de streken boven Koeroeman gelegen, en hoe stelde hij zich voor dat met de meeste vrucht onder hen gearbeid zou kunnen worden? De eerste indruk dien hij te Koeroeman verkreeg was, dat de bevolking in de streken zuidelijker daarvan niet