is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI.

Van de Kaap naar Linjanti cn de Barotsi.

Aan de Kaap had Livingstone de autoriteiten in zeer opgewonden toestand gevonden naar aanleiding van den oorlog met de Kaffers. Ook was men blijkbaar zeer gebelgd op het Londensch Genootschap en enkele zendelingen daarvan, die men van „onpatriottische" gevoelens beschuldigde. Reeds vroeger hebben wij er op gewezen, waarin dat „onpatriottische" bestond : zij gingen niet mede met de koloniale politiek der regeering. Ook Livingstone werd tot die onvaderlandslievende zendelingen gerekend. De manier toch waarop de naturellen behandeld werden, ergerde hem in de hoogste mate, en hij beschouwde dezen geheelen Kaffer-oorlog als een groote fout van de Britsche regeering, om de gevolgen die er uit voort zouden kunnen vloeien. Hij werd dan ook volkomen gehaat, daar hij zijn meening niet onder stoelen of banken stak doch er rond voor uitkwam. Hij zou misschien zelfs gedagvaard zijn geworden om zich te verantwoorden, als hij niet op den steun van