is toegevoegd aan uw favorieten.

Dr. David Livingstone

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

konden heengaan, in plaats van naar de drankwinkels. Toen hij reeds voor den derden keer in Edinburg — dat hem tot eereburger benoemde — gesproken had, gevoelde hij zich vrijwel uitgeput van al dat lezen en spreken, en hoopte hij weldra er mede te kunnen eindigen. Hier, in Edinburg, maakte hij op velen zulk een goeden indruk, dat hiervan later de Schotsche Livingstoni a-Zendin g laan de Zambési) het gevolg werd, een Zendingsvereeniging die, meer dan eenige andere, hoop gaf dat Livingstone's bedoelingen en plannen verwezenlijkt zouden worden. Ook las hij nog te Oxford, welks Universiteit hem den graad van Doctor in het burgerlijk recht gaf, terwijl Glasgow hem reeds tot Doctor in de beide rechten had gemaakt. Eindelijk trad hij ook nog te Cambridge op, dat hem nieuwe boeken schonk in de plaats van de door de Boeren verbrande.

Livingstone begon zelf in te zien dat hij zich van het Londensch Zendingsgenootschap moest trachten los te maken. Niet dat de indruk, veroorzaakt indertijd door den brief van Dr. Tidman, niet reeds lang door persoonlijke gesprekken met zijn directeuren was weggenomen, en deze thans niets liever vvenschten dan dat de zendeling in hun dienst zou blijven werken langs eigen weg. Doch hij vreesde dat zijn vrijheid van handelen altijd min of meer belemmerd zou worden als hij in dienst van het Genootschap bleef, en hij zich daardoor niet geheel vrij en zelfstandig zou kunnen wijden aan de taak die hem — naar hij meer en meer gevoelde — door