is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn Godsdienstige opvoeding van kinderen, dat bij aan stadhouder Willem V opdroeg. Hoofdstelling van dit werk was, dat de Godsdienstige opvoeding moet worden aangemerkt als de hoofdplicht van alle Christenouders en de grond is van het welvaren vau land en Kerk.

Willem van Eenhoorn, predikant te Arnhem, was mede een schrijver van goede opvoedkundige werken. Ten minste zijn werk over de Christelijke jonkheid is beroemd. Hij handelde daarin over da jonkheid en over de plichten en opvoeding der kinderen. Bij het scluij\en er van had hij vooral de werken van den Zwitser De Crousaz en van den Engelschman John Locke geraadpleegd. Iutusschen was by het met deze twee niet geheel eeus. Hij schrijft er van: »De twee genoemde en beroemde schrijvers hebben meer als verstandige wijsqeeren het redelijke, dat in de opvoeding der kinderen behoorde plaats te hebbeu, volgens het natuur- en redelicht aangetoond Ik heb meer als een Godgeleerde geschreven, volgens de Heilige Schrijf en de gronden van onzen redelijken en Christelijken godsdienst en tevens op het redelijke, doch tegelijk op het Godvruchtige aangedrongen."— »Hun toeleg schijnt vooral geweest te zijn, om de kinderen tot f/oede, verstandige en nuttige burgers te maken in de menschelijke maatschappij; dit was ook wel mijn oogmerk, doch tegelijk om ze vare Christenen te doen worden." — "Zij schijnen voornamelijk bedoeld te hebben, om door het voorschrijven van nuttige lessen en leerregelen aan de jeugd een onderricht te geven, hoe die ,n de wereld geacht en gelukkig zouden kunnen worden. Ook dit was wel mijn oogwit, maar het strekte zich nog veel verder uit, 0111 hen niet alleen en ook niet zoo zeer in den tijd, maar vooral, om hen voor eeuwig gelukkig en voor den hemel bekwaam te maken.

Hij handelde over het leeren, over het vermanen en het tuchtigen der leerlingen en eindigde met de noodzakelijkheid en nuttigheid der opvoeding te betoogen. Hij wilde, wat de kinderen lezen, dat ze dat ook moesten verstaan, want: de opening van Gods woorden geeft licht, den slechte verstandig makende. Zijn werk werd voor het eerst

in 1754 uitgegeven. , . .

Abr. Cuglenburg, door ons reeds genoemd, schreef oen werk, ten doel hebbende, de leermethode te verbeteren. Hij bestreed er vooral het farmulierbidden in, waarom de classis van Goes de uitgave van

dit geschrift verhinderde. ....

Conwlis Dirkz van Niervaart schreef een Oprecht onderwijs in de