is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk lager onderwijs in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ow voor hunne kinderen ook een onderwijs te zoeken, waarbij het paedagogisch gebruik der H. Schrift een eerste voorwaarde moet wezen;

r. »dat de bestaande Chr. scholen aan het gevaar blootstaan, van óf in sectescholen te ontaarden, óf dat, door verzwakking van het Christelijk beginsel, haar karakter zal verloren gaan;

d. >.dat de gemeenteleden verplicht zijn, om, waar de kerkelijke gemeente hierin te kort schiet, in de behoefte aan Christelijk onderwijs zeiven te voorzien;

e. »dat het wenschelijk is, de Christelijke scholen zoo mogelijk in verband te brengen met den Kerkeraad der plaatselijke gemeente van de Ned. Herv. Kerk."

Als grondslag van samenwerking nam de \ ereen. aan »het Apostolisch Christendom, uitgedrukt in de Twaalf Geloofsartikelen, en belijdt deze in den zin. die door de Kerk onzer vaderen, blijkens hare Belijdenisschriften, daaraan gehecht is."

Het onderwijs beschouwde ze als middel, de opvoeding echter ais doel, terwijl in haar Hoofdbestuur (uit 9 leden bestaande), niemand mocht zitting hebben, die niet lidmaat der Ned. Herv. Kerk was.

Zij besloot jaarlijks op of omstreeks den 25™ April (den geboortedag van Prins Willem van Oranje) door het geheele vaderland eene collecte (Oranje collecte genoemd) te houden, waarvan 5 pet. in de kas der Vereen, moest gestort worden. Deze collecte kou ten goede komen aan het plaatselijk Christelijk onderwijs, mits de school of de scholen, aan welke zij afgedragen werd, zich bij de Vereen, hadden aangesloten. I)e Vereenigiug vestigde zich te Rotterdam voor den tijd van 29 jaren en stelde deu heer H. v. Aardenne AVz. als reizend agent aan, die echter deu 5 Maart 1^92 overleed. Als zijn opvolger werd benoemd de heer J. H. v. d. Graaf, godsdienstouderw. te Rotterdam.

Hij het reglement der Vereen, v. Chr. Volksondericij» werd nog eene Memorie van Toelichting gevoegd, waarin gezegd werd:

y>Art. 1 ... b. De doop verplicht tot het geven of doen geven van een onderwijs, gelijk wij verlangen. De gedoopte kinderen behooren deiChristelijke Kerk toe en moeten dus in haren geest opgevoed worden.

»r. Het verband met den Kei'keraad der plaatselijke gemeente der Ned. Herv. Kerk achten wij zeer gewenscht en door den tegenwoordigen toestand gewettigd. Had dit verband bestaan, dan ware op menige plaats de scheuring in de Herv. Gemeente voorkomen, waartoe Chr. onderwijzers zich maar al te veel geleend hebben.