is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warring in de verschijnselen, die aan de syphilis toegeschreven worden; maar het is niettemin gemakkelijk de primaire, secondaire en tertiaire gevallen der venerische ziekte te herkennen: verzwering der roede, verzwering van de keel, pijn in de beenderen, syphilitischen uitslag en beenvliesgezwellen van de schedelhuid en van het gelaat.

Indien er twijfel overbleef ten opzichte van den aard der ziekte, zou het voldoende zijn, erbij te voegen, dat het woord Kasa, in oud Japansch zoowel als in de nieuwe taal, dient, om de besmettelijke aandoeningen aan te duiden, die na de geslachtsgemeenschap ontstaan, en die men thans in Japan zeer goed kent.

De eeredienst van Lingam en de gewijde prostitutie, welke het gevolg ervan was, strookten zoo met de Indische zeden, dat reizigers, die voor een kleine eeuw, zekere provincies van Oost-Indië doortrokken, den een zoowel als de andere even populair vonden als in het tijdperk der historische overlevering. De abt Mignot heeft in zijne tweede Me'moire sur les anciens philosophes de l'Inde gezegd: „Deze soort Lingam wordt heden nog in Indië gevonden, zooals men zien kan uit de afbeeldingen der afgoden van dat land, die aan den markies de Marigny gezonden zijn." Men ziet nog in de pagoden bas-reliefs den Lingam voorstellende in meer of min groote afmetingen, en er bestaan eveneens schilderstukken en beeldhouwwerken van. In enkele pagoden stelt men op dezelfde wijze de vereeniging der twee geslachten onder den naam Pulicior voor. Die teekeningen vindt men bovendien nog terug op de amuletten, Taly genaamd, die, na gezegend te zijn door den Brahma, op den huwelijksdag door den man aan zijn bruid worden gegeven. Sonnerat verhaalt hierover een anecdote, die bewijst, wat de ijver