is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oorspronkelijk waren de dictériaden in de voorstad Pireüs gevestigd; de eenen woonden bij logement- en koffiehuishouders van de haven, de anderen in huisjes buiten de omwalling. Het was haar verboden, volgens de wet van Solon, vóór zonsondergang in het binnenste der stad te komen ; maar later kwamen zij er zich ongestraft vestigen en er haar beroep uitoefenen. Men zag haar de straten, de openbare pleinen en frissche wandeldreven van het Ceramicon (*) overstroomen, die vóór haar door de hetairen en haar minnaars uit de Atheensche aristocratie bezocht werden. Zij maakten van dezen tuin een verblijf voor de openbare prostitutie, dat zij 's daags noch 's nachts verlieten, eene hulpinrichting dus van de groote markt van Pireüs, terwijl zij zich aan de voorbijgangers trachtten vast te klampen of door de onbeweeglijke houding van de sphinx hun lusten op te wekken, het loon voor hunne gunsten bedongen, en zich meestal openlijk overgaven onder het portiek van een tempel, op de grasperken, waar Plato onderwezen had, en op de graftomben der helden van Griekenland.

Zoodra het tijdperk van verval aanbrak, zag men er nog wel eenigen de gebloemde kleeding dragen, die haar door de wetten van Solon voorgeschreven werd, maar de meesten waren slechts met gazen sluiers gekleed, die haar bijna naakt aan de voorbijgangers vertoonden. Die tot de laagste klassen der prostitutie behoorden, gingen in de rendez-vous-

(1) Het Ceramicon was een tuin in de schoonste wijk van Athene. In dezen tuin, die aan een zekeren Academus toebehoord had, werd onder den naam van Academie de wijsgeerige school van Plato gesticht. Op eene afgezonderde plaats werden er de burgers begraven, die met de wapens in de vuist voor het vaderland gesneuveld waren.