is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijk de uitbreiding der bevolking bevorderde. Maar innerlijk stelden zij niet meer belang er in dan Horatius, toen hij aan een vriend schreef, dat hij een vijgeboom geveld had, waarvan een bank of een Priapus ad libitum gemaakt zou worden.

Door de beelden, die men voor hem in de tempels oprichtte, werd Priapus voorgesteld in de gedaante van een behaard man, met bokkepooten en hoorns, in de hand een staafje houdende en voorzien van een ontzaglijk manlijk lid, waarop somtijds plechtige bezweringen vermeld stonden. In' de oudste tijden der Latijnsche beschaving bewezen de Romeinsche vrouwen, matronen zoowel als jeugdige meisjes, hem een bizondere eer en verwaarloosden zij voor hem Venus zelf. Zij legden aan zijn voeten talrijke offers neder, niet alleen in de openbare tempels, maar ook in kapellen, die zij tehuis opgericht hadden. Zij hadden voor dezen belachelijken god een bizonder zwak, terwijl zij toch haar eerbaarheid als vrouw hoog hielden. Hij verpersoonlijkte in haar oogen het beginsel der voortteling; hij was het embleem der algemeene bevruchting, zooals de Lingam van Indië en de Osiris der Egyptenaren. Zij bekroonden hem met groen en versierden hem met guirlanden van bloemen en vruchten. En de dochter van Augustus voornamelijk legde eiken morgen zooveel kronen op zijn beeld, als zij hem 's nachts offers gebracht had. Op zekere dagen ontstaken de gehuwde vrouwen vreugdevuren voor zijn standbeelden en dansten zij op de tonen van de fluit om zijn voetstuk. Het is waar, dat zij na zonsondergang of 's morgens bij het aanbreken van den dag schaamtevol gesluierd aan den god van Lamsache kwamen vragen haar liefde te beschermen en de schandelijke onvruchtbaarheid van haar te weren. Maar zij waren in het minst niet geërgerd door zijn naaktheid.