is toegevoegd aan uw favorieten.

De prostitutie bij de volken der Oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bezoedeld." Marcus Antonius verwijt hem „ten koste van zijn oneer de aanneming door zijn oom gekocht te hebben. Lucius, de broeder van Marcus Antonius, zegt, dat Octa,na voor het eerst zijn onschuld aan Cesar overgeleveid te vius hebben, haar een tweede maal in Spanje verkocht voor 300,000 sesternen aan Hirtius." Lucius voegde eraan toe: „dat Octavius de gewoonte had het haar op zijn beenen te verbranden, opdat het zachter zou opgroeien. Sextus Pompejus maakte hem voor verivyjfde uit en men weet, wat dit

woord te Rome beteekende.

Het geheele volk paste eens onder toejuiching een veis op hem toe, dat op het tooneel voorgedragen, van een priester van Cybele sprak, die het psalter bespeelde. Dit vers, in een dubbelzinnige beteekenis opgenomen, kon zeggen: Ziet deze cinsede de wereld regeeren. Vidisut cinadus orbem digito tempetet.'

Octavius was niet alleen een sincede, maar hij was ook. evenals zijn oom, door denzelfden erotischen waanzin aangegrepen voor gehuwde vrouwen en voornamelijk vooi maagden, ad vitiandus rirgines promtior. Suetonius bevestigt het in dezer voege: „Zijn vrienden hielden zich slechts bezig gehuwde vrouwen en huwbare meisjes voor hem te zoeken, die hij naakt voor zich liet brengen om ze te onderzoeken als slaven, die te koop zijn op de markt van Toranius. Aldus moesten, zegt Dufour, deze treurige offers van keizerlijken wellust, voordat zij gekozen en goedgekeurd werden, aan zekere voorwaarden voldoen door de grillen van Augustus vereischt, die nieuwsgierig bleek naar de meest geheime onderdeelen harer schoonheid. Aldus hebben de schrijvers van commentaren de woorden: conditionis qumsitcis uitgelegd' die de geschiedschrijver in zeker opzicht onder een doorschijnenden sluier gelaten heeft.