Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij werd het en bleef het in zóó sterke mate, dat Tak ook terwijl hij hoofdredacteur van een dagblad was, en dus he uitspreken van meeningen tot dagtaak had gekregen, ocm zijn Kroniek-artikelen bleef handhaven de bizondere uiting

Za'hetPwL°Tekekre niet'de behoefte aan een eigenweekblad, die Tak bij de oprichting van „De Kroniek de leiding aanvaarden. Frans Coenen heeft het in het Herdenkingsnummer uitnemend gezegd. Het was Tak's persoonhjke bekendheid met de ietwat ongelijksoortige groep kunstenaars en adspirant-kunstenaars, die toen een orgaan_b>fg"r^ welke hem maakte tot den „aangewezen hoofdman . Er was noodig een man van erkend gezag, van karakter van inzicht, bekwaamheid, en genoeg kunstzin, naast zeer algemeene en tegelijk welgemotiveerde belangstelling, om „een blad, dat ÏÏÏ een kunstorgaan wilde zijn" „te beheeren'en om onder de zoo eigenaardig heterogene medewerkers „de vrede te bewaren." Dezen samenhoudenden man vonden d kunstenaars die een orgaan begeerden in Tak. Want zijn behoefte aan een eigen blad kwam eerst later. ....

Tak behoorde niet, zeker toén niet, tot de menschen, die sterke

behoefte hebben aan uiting. Hij kon zeer wel met groote zorgvuldigheid en breede veelzijdigheid over de dingen van Sn tïid preciese meningen »o,men.... en « voor »cl.

r=::

wel voor den dag. En op de vraag „waarom schrijft ge dat niet" kwam geen ander antwoord dan die fijne, uiterlijk goedmoedige, inderdaad hooghartige glim'acb gl.m^ach met een tintje leed, die zeggen wou: wat geeft het? Schrijven

Wte thans het artikel herleest „Nieuwjaar", waarmede Tak 7d Kroniek" opende, krW nie. den indrok, d» er

dineen wèl zeer keurig, te zeggen, een nieuw weekblad moest komen.' „De Kroniek" was bij haar oprichting het orgaan van delegeren, in wie het bruischte van uitingsdrang. Tak nam

Sluiten