Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden groote scharen aannemelingen bevestigd, en de meesten van dezen komen ook tot het H. Avondmaal. Dat zijn dan meestal aandoenlijke plechtigheden. En indien die allen eens waarachtig tot in den dood standvastig bleven, welk een zegen zou dat brengen, welk een krachtig en heerlijk geloofsleven zou er onder ons gevonden worden, tot welk een bloei zou ons kerkelijk leven komen! Maar van velen blijkt het reeds dadelijk dat zij huichelaars waren, toen zij hunne belijdenis en belofte deden. Anderen wekten goede verwachtingen en hadden ook wel indrukken van de waarheid, maar de geest der wereld is hun te machtig geworden en daardoor is de Geest des Heeren van hen geweken.

Bij sommigen van dezen geschiedt dit spoedig. Zij brengen van hunne Bevestiging vrome indrukken mede in de wereld, maar ach, zij komen op den weg der zondaren, of daar, waar de spotters zitten, en zij beginnen zich te schamen dat zij vroom zijn, voor hunne vrienden, voor hunne huisgenooten. Of er zijn zonden in hun leven, in hun beroep, in hunne vermaken, die met de liefde van Christus onvereenigbaar blijken, en, als zij dan kiezen moeten tusschen de wereld en den Heiland, dan hebben zij de wereld meer lief, dan verkiezen zij de duisternis boven het licht. Zoo gaan de goede indrukken verloren. Een oogenblik doet het hun misschien eenige pijn, als zij zoo den beteren mensch in zichzelven dooden, maar de wereld heeft wel verdoovende middelen, waardoor zij die pijn vergeten.

Anderen zijn niet zóó oppervlakkig. Zij hebben iets van de heerlijkheid en liefde van Christus gevoeld, en hebben zich ook ernstig voorgenomen in oprechtheid Hem te dienen. Zij belijden met moed en vrijmoedigheid, zij getroosten zich opofferingen voor den Heer, gewillig laten zij enkele verkeerdheden in hun leven om zijnentwil na, en geven zich zeiven voor ijverigen en ernstigen arbeid in het Rijk Gods. En toch zijn zij niet geheel oprecht: daar is ééne zonde, die zij liefhebben, groot of klein, oneerlijkheid, gierigheid, onoprechtheid, leugenachtigheid, onmatigheid, onkuisch-

Sluiten