Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die uitsluitend bij dansen te pas komt; men plaatst den linkervoet op de diametraallijn met de teenen links, en den rechtervoet met de teenen rechts; maar zóó, dat de hiel van den rechtervoet de spits van den linkervoet verbergt, evenzoo de spits van den rechtervoet de hiel van den linkervoet bedekt; door gestadige oefeningen in de Be positie krijgt de leerling de zoozeer gewenschte schuin geplaatste voeten. Die 5 positiën kan men verdeelen in open en gesloten positiën. De le, 3e en 5° positie noemt men gesloten positiën en de 2e en 49 open positiën. In die houding hebt ge zeker dikwerf moeten pliëeren, buigen en strekken en daarna kwamen de passen : le pas den rechtervoet van uit de le positie plaatsen in de 4e positie ; 2e pas den achterstaanden linkervoet bijtrekken in de 3e positie achteraan ; 3e pas den rechtervoet wederom in de 4e positie plaatsen; 4* pas den achterstaanden linkervoet naar voren brengen in de 3e positie, en 5e pas den rechtervoet terug brengen in de 1° positie; welnu, dat weet ge wel, niet waar, jeugdige lezers?

Daarom willen we beginnen met een dans, dien men gaarne danst, en waarin nog dagelijks variatiën worden gebracht: ik bedoel daarmede de Quadrille. Deze dans is ook bekend onder den naam van Fran<;aise; het is een dans van een levendig, vroolijk karakter en matige beweging. Indachtig aan het gezegde: „La variété est un dos plus grands charmes de la nature," heeft men een tal van figuren en tooren weten te bedenken, en daarom is die dans altijd de lieveling gebleven van danscolleges of dansclubs. Eenige der figuren willon wij bij

Sluiten