Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar ook wat men noemt een self made man, die met niet weinig tegenwerking en vooroordeelen had te worstelen gehad, voor hij de hoogte bereikte, waarop hij nu stond. Hij scheen welgevallen in mjj te hebben, kreeg vertrouwen op mij na zoo iets als een scherp onderzoek, dat ik bij hem onderging, achtte mijne vroegere qualiteit bij de marine eene aanbeveling, vooral daar hij had kunnen bemerken, dat ik niet bij de studiën van den adelborst was gebleven, en belastte mij met eene onderhandeling waarbij onze firma tegelijk belang had, en waarin ik gelukkig slaagde. Toen verkregen wij van hem wat wij wenschten, niet slechts den zijtak van den spoorweg, zich verlengend tot Z. in aansluiting met R., maar ook door zijne tusschenkomst bestellingen voor het gouvernement, mits wij onze fabriek de uitbreiding gaven, die ik mij reeds had voorgenomen. Tot de financieele hulp, die er noodig was om alles op een nieuwen en grootschen voet in te richten, werd mij verleend, maar onder één voorwaarde, die ik moest aannemen en vervullen. Hij had een agent noodig, die in de verschillende landen, werwaarts hij zijne groote operatiën wilde richten, het ijs ging breken en de eerste onderhandelingen opende. Hij had zijne redenen om daartoe noch een bekend ambtenaar van den Staat, noch zelfs een Duitsclier te gebruiken; indien het niet slaagde, wilde hij de teleurstelling verkroppen, en zelf vreemdeling, wilde hij op dat punt, nu hot anders kon, liever geen inboorling in het geheim nemen. Daartoe scheen ik hem de geschikte man. Ik kreeg eene half officieele zending en al de hulpmiddelen, die een goed georganiseerde Staat aan zijne agenten weet te verleenen, ook in den vreemde. Ik mocht den naam Witgensteyn niet voeren, omdat de firma, hoe ook in verval, eenmaal vermaardheid had gehad in de industrieele wereld, en men zich moest wachten de protectie aan deze verleend, bovenal mijne belangen daarin, ontijdig te doen uitkomen. De eerste naam de beste werd mij op de geleibrieven toegekend, en onder dit pseudoniem doorkruiste ik midden-Europa in alle richtingen, ook tot het Oosten en Noorden, soms met de haast van een koerier, dan weer om rust te houden, verbintenissen aan te knoopen, observaties te maken, opmetingen te doen, aanwijzingen te geven; dit alles zooals, ik zal niet zeggen het bonplaisir van mijn zender

Sluiten