is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaardigd was '). Om die reden komt het mij ook niet gewenscht voor, al de cijfers van de verschillende mengsels te geven. In tabel X vergelijk ik slechts de gemiddelden van elk mengsel met de cijfers door LlNEBARGER gevonden. Daartoe moest nog slechts de BECKMANN'sche thermometer met een normaalthermometer vergeleken worden; dit geschiedde slechts op o", I nauwkeurig, daar niet de absolute grootte van den druk, maar het verloop der px,-lijn van belang is. Om dezelfde reden scheen het niet noodig, den druk te herleiden op kwik van o° of tot 45" biesdte.

Tab ei. X.

K< >HNSTAMM. LlNEBARGER.

Gehalte CCI4 Druk in Gehalte CC14 Druk in

x, j mM. kwik. xt mM. kwik

T = 34°,8 C o. 148.1 o. 145.42)

0,067 153.0 0.072 149.9

0.251 159.0 0.187 '58.0

— — 0.280 165.0

0.507 166.4 0.502 166.9

0.630 170.0 0.639 157.6 c.788 172.4 0.779 '49-4

1. 175.0 1. 156.43)

De proeven bewijzen ten duidelijkste, dat er geen sprake van is, dat het mengsel benzol-tetrachloorkool-

') Zie de noot op blz. 72. Ik heb daarom ook niet meer door opzettelijke proeven getracht dit punt verder op te helderen.

=) Regnault vindt 148.1 (Mém. 26 p. 427.) Young 146.1 (J. Chkm. Soc. 55 p. 499.)

:1) Regnault vindt 174.1 (Mém. 26 p. 438.) Young. 170.8 (J. Chkm. Soc. 59 p. 926.)