is toegevoegd aan je favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

latie, waarop de reiniging van de in aanmerking komende stoffen geheel berust, zijn wij nog /.eer ver verwijderd, ja zelfs heeft, voor zoover ik weet, tot nu toe alleen SYDNEY Y<>UN(1 in eenige oj>stellen van den laatsten tijd, opzettelijk materiaal daartoe verzameld ').

Al heeft nu een bestudeering van dit onderwerp, waarbij misschien voordeel zou kunnen getrokken worden uit de opmerkingen, in^ 9van dit hoofdstuk gemaakt, veel aanlokkelijks, het spreekt van zelf, dat er niet aan gedacht kan worden, een zoo belangrijk onderzoek als intermezzo van dit proefschrift te beschouwen. Ik stip daarom nog slechts enkele van de vraagpunten,die er zich bij voordoen, in het volgende hoofdstuk even aan, in de hoop, dat ik later eens gelegenheid zal hebben, er verder op door te gaan.

'i 18. De verbeterde toestel.

Wilde ik mij dus niet tevreden stellen met de nauwkeurigheid, die uit tabel XXVIII blijkt, dan bleef mij slechts één weg open en wel: voor elk mengsel, van de beide te gebruiken buisjes eerst afzonderlijk den dampdruk te bepalen, dan beide (natuurlijk in 't luchtledig) te mengen en dan den druk van het mengsel te meten. Aldus konden al die bepalingen herkend en verworpen worden, waarbij een van de buisjes viel buiten zekere, te trekken, grens en voor de overigen kon, als de omstandigheden het toelieten, een correctie worden aangebracht voor het verschil van den dampdruk hunner componenten met de middenwaarde.

') J. Chem. Soc. 75. p. 079 cn vooral J. Soc. Chkm. Indusir\ 19 p. 1438 van 31 Dcc. 11)03. Zie echter blz. '200, noot.