is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan moet, zoolang de damp in F, verzadigd blijft, de kwik in F overdruk in F3 aanwijzen. Is het tegengestelde liet geval, dan weet men zeker, dat de damp in Ft onverzadigd is. Nu wordt de toestel aan zich zelf overgelaten om op temperatuur te komen, waarna de druk wordt bepaald.

Om nog een correctie, zoo noodig, voor de hoeveelheid aan te kunnen brengen die niet als vloeistof, maalais damp aanwezig is, wordt de druk in F, bepaald en. na het afsnijden, de volumina F, en F2 die variabel zijn. Men kan dan, als de x., bekend is. hetzij door afzonderlijke meting, hetzij berekend uit de bekende formule, die correctie aanbrengen, waarbij men echter moet aannemen dat F, alleen met damp van de meest vluchtige stof gevuld is, daar de andere niet bij den korten duur der distillatie, van 1% naar F, kan gediffundeerd zijn. Maar wanneer men de buisjes niet al te klein neemt, kan men die correctie bijna steeds weglaten.

Hij de proeven behoef ik niet lang stil te staan, zij verliepen alle in de meest normale wijze, zooals de vroeger beschrevene. Alleen moest, na een volumeverandering door middel van den bol 02, het bolletje F., even geschud worden om vertragingsverschijnselen

te voorkomen.

Voor de bepaling van het mengsel gebruikte ik een nieuwe hoeveelheid der beide stoffen, weer van KaH1.1!.UM betrokken. De stoffen bleken zeer zuiver te zijn, bij eerste distillatie ging van het KG. chloorkoolstofongeveer 850 gr. binnen o", 1 over. Ik gebruikte bij beide stoffen na eenige distillaties het deel, dat de laatste maal binnen o",c>5 was overgegaan.