is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, werkelijk steriele koemelk te verkrijgen. Toch biedt, zooals later zal blijken, de voeding met ongekookte melk groote voordeelen. In Duitschland — en in navolging daarvan ook in ons land — zijn in den laatsten tijd „Sanitats-milchstalle" opgericht, die melk leveren, welke in rauwen toestand voor zuigelingenvoeding zou kunnen worden gebruikt, doch steriel kan ook deze melk niet zijn, al moge zij ook meestal zonder bezwaar ongekookt kunnnen worden genuttigd.

De gewone melk, die in den handel voorkomt, mag echter in ongekookten toestand beslist niet worden gebezigd voor de voeding van zuigelingen. Ofschoon het wel overbodig zal zijn hiervoor bewijzen aan te voeren, willen wij toch even de resultaten mededeelen, die nog onlangs Park en Holt in New-York verkregen met de verstrekking van gepasteuriseerde en rauwe („fairly pure") melk bij een groot aantal zuigelingen gedurende enkele (3—5.5) zomerdagen.

Aantal Gezond . Ge.™; ^eke' r .

kinderen, gebleven. Diarrboe. '«ksehe Gestorven. ° toeneming.

Gepasteuriseerde melk . . 41 31 10 120 gr. 1

Rauwe melk 51 17 33 105 „ 2

Bij 13 van de 51 met ongekookte melk gevoede kinderen moest wegens ernstige voedingsstoornissen nog vóór het einde de proef worden gestaakt en voeding met gepasteuriseerde melk worden toegepast. Ware men bij hen voortgegaan met het toedienen van rauwe melk, de resultaten zouden nog ongunstiger zijn uitgevallen.

In het algemeen blijft dus de verhitting van de melk „ein Uebel, aber vor der Hand leider noch notwendiges" (Heubner).

Ad III. De in de koemelk aanwezige bacteriën moeten derhalve door steriliseeren, koken of pasteuriseeren vernietigd of voor zooverre noodig onschadelijk zijn gemaakt. Wegens de groote beteekenis dezer verschillende methoden van verhitting der melk, zullen zij in een afzonderling artikel worden behandeld.