is toegevoegd aan je favorieten.

De hut van oom Tom

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,Ik dacht, dat ik die nog maar eerst moest nazien en in orde brengen. Maar ik ea vertrekken, niasser George; ik ga vier dollars in de week vei dienen, en miss wil dat ik dat alles bij elkander sparen zal om er mijn armen ouden man weder voor vrij te koopen."

„Nu, dat[is inderdaad een kostelijke zaak!" zeide George. „En hoe ga je

vertrekken ?"

„Ik ga morgen met Sam. En nu, masser George, hoop ik, dat ge dadedelijk wilt gaan zitten om aan mijn man te schrijven en hem alles te verhalen — wilt ge wel?"

„Wel zeker zal ik dat," zeide George. „Oom Tom zal recht blijde zijn als hij iets van ons hoort. Ik zal in huis gaan 0111 papier, pen en inkt te halen, Tante Chloé, en dan zal ik hem alles vertellen wat hier zoo in al

dien tijd is voorgevallen.

„Zeker, zeker, masser George, doe dat en ik zal intusschen een kuiken of zoo iets gereed maken, want ge zult nu in langen tijd niets meer van de arme oude Tante Chloé te eten krijgen."

HOOFDSTUK XI.

HET GRAS VERDORT — DE BLOEM VALT AP.

Ons leven spoedt met ons den eenen dag na den anderen rusteloos voort, en zoo vervloog ook onopgemerkt dat van onzen viiend Tom, totdat er twee jaren verloopen. Ofschoon van allen gescheiden, die hen boven alles dierbaar waren, en ofschoon dikwerf vurig naar hen teiug vei langende, zoo gevoelde hij zich in den eigenlijken zin des woords toch nooit ongelukkig.

Hij las in zijn eigen boek van Hem, die, in welken toestand Hij zich ook bevond, daarmede had geleerd tevreden te zijn. Dit scheen voor hem een goede, nuttige en zedelijke leer te zijn en die zeer wel oveieenkwam met de nadenkende en kalme leefwijze, die hij door het bestendig lezen \an dat boek zich had eigen gemaakt.

Zijn naar huis geschreven brief werd, gelijk wij in het vorige hoofdstuk zagen, door masser George ten behoorlijken tijde met een goede, ronde schooljongens-hand beantwoord, van welke Tom gewoon was te zeggen, dat hij door alle menschen gelezen kon worden. Die brief behelsde de mededeeling van onderscheidene zaken, waarmede wij reeds bekend zijn; hij vermeldde, hoe tante Chloé bij een banketbakker in Louisville verhuurd was geworden, waar zij door haar verwonderlijke vaardigheid in het bakken van