is toegevoegd aan je favorieten.

Het land mijner vaderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindelijk, weer overging in de handen der Mohammedanen; hoe Joppe, sedert, keer op keer vermeesterd, geplunderd, vernield werd door Arabieren, Turken, Syriërs en Mamelukken, doch, telkens weer uit haar puinhoopen oprijzende, de oude stad scheen, — ongeveer gelijk men haar nu aanschouwt. Moet steeds van haar geschiedrollen getuigd worden, dat zij „geschreven zijn met bloed", bloedigst is dit waar van de bladzijde, waarop Napoleon's naam voorkomt, — van den geweldenaar, die, van Joppe wijkende, 500 van zijn eigen soldaten, die door de pest waren aangetast, liet vergiftigen en 4000 Albaneezen, die zich hadden overgegeven, buiten de muren liet doodschieten. Toen de Engelschen daarop de stad vermeesterden, onderging zij andermaal een bloeddoop; en nog in 1834 was zij nauw ingesloten in den opstand tegen Ibrahim Pacha. Doch; hoevele ploegers hun voren lang getogen hebben over Jaffa, overmocht hebben zij niet, daar de stad, telkens weer, zoodra de zwaarste druk voorbij was, uit haar puin verrees. Haar levenskracht bleek onvernietigbaar. En hierin is zij een beeld van Israël, dat, hoe dikwijls en hoe zwaar, in de 18 eeuwen der tegenwoordige verstrooiing, verdrukt, vervolgd, nedergeworpen en vertreden, zijn levenskiem behield, en voortdurend weer, als uit het stof opstaat, en opstaan zal, tot het Volk, weer in zijn Land, onder de heerschappij van Messias, den Vorst, zal gevestigd zijn. Monumenten? Neen; die heeft de stad niet. Doch; geheel Joppe is één en al Monument. En met de toekomst van het Volk Israël, in het Land zijner erve, is die van Joppe, als de havenpoort des lands, onafscheidelijk verbonden.

Mits men de vele stegen mijdt, die elkander, als een doolhof, kruisen, is het, ook voor den vreemdeling, niet moeielijk om, zonder gids, zijn weg in Jaffa te vinden. Een nauwe straat voert, in een halven cirkel, langs den Westelijken stadsmuur, die tegelijk als zeewering dient, van de landingplaats naar de markt in het Zuidelijk gedeelte der stad, en zoo, door de Jerusalempoort, naar de „Duitsche Kolonie", aan welks ingang het „Jerusa/e»i-Hote/" gevonden wordt. Een andere straat, evenwijdig met, doch wat korter dan, de eerste, voert van de markt, voorbij het Grieksche klooster, naar het N.-Westelijkste punt der stad, waar vroeger een fort was, en van daar komt men aan het strand ten Zuiden van Joppe. In deze straat, nabij