is toegevoegd aan uw favorieten.

Het huwelijksgoederenrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot haar Yorbehaltsgut behoort. In de eerste plaats vallen hieronder de vruchten van haar Yorbehaltsgut; ook die worden dus wéér Yorbehaltsgut. Ze heelt daarover de vrije beschikking: ze kan ze verbruiken of opleggen, en ze heeft er niemand rekenschap van te geven. \ erder valt hieronder de prijs, waarmee een effect uitloot, ook al gaat die prijs de oorspronkelijke waarde van het stuk ver te boven; dan de aanwas aan een stuk grond, dat tot haar Yorbehaltsgut behoort; en dat deel van den schat, die op haar grond gevonden wordt, dat aan den eigenaar van den grond toekomt >).

2c. noemt § 1370 datgene, wat de vrouw verkrijgt als vergoeding voor het vernielen, beschadigen ol ontnemen \ an een zaak, die tot haar Yorbehaltsgut behoort. Hieronder zullen vallen de schadevergoeding toegekend bij onteigening, en de schadevergoeding uit onrechtmatigen daad, als die onrechtmatige daad juist bestond in het vernielen enz. van het Yorbehaltsgut 5).

3c. noemt S 1:570 alles wat de vrouw verkrijgt door een rechtshandeling, die op haar Yorbehaltsgut betrekking heeft. Twee groepen behooren hiertoe 3): u. wat de vrouw verkrijgt door middel van haar Yorbehaltsgut; wanneer ze iets van haar Yorbehaltsgut opoffert, om daarvoor iets anders in de plaats te krijgen. Dit is het geval bij rechtshandelingen onder bezwarenden titel: bij koop, ruil, huur. />. Maar ook kan het verband tusschen het oorspronkelijke Yorbehaltsgut en het verkregene minder nauw zijn, zóó dat niet de rechtshandeling verricht is met, ten koste van Yorbehaltsgut, maar zóó dat ze er alleen betrekking op heeft. B.v., wanneer de vrouw zaaikoren koopt om haar landerijen te bebouwen, of landbouwgereedschappen ; dan doet het er niet toe uit welk vermogen

') Gkny, t. a. p. blz. '24.

2) Ile schrijvers (Endemann, II blz. 728nt.33; Sciirödek blz. 20 nt 5; Gkny blz. 24) noemen hierbij de uitkeering van een verzekeringssom; men kan deze echter — en m. i. nog beter— tot de 3de categorie van § 1370 rekenen.

s) Gkny, t a. p. blz. 24.

Motive, IV, blz. 177 v.