is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de steilschrijvers het aantal kinderen die hun hoofd recht hielden, dubbel zoo groot was als bij de schuinschrijvers.

Eigenaardig is het, dat over het algemeen de onderwijzers zéér tegen het steilschrift en nagenoeg alle geneeskundigen er daarentegen vóór zijn. Waarin de oorzaak te zoeken is van dat groote verschil van gevoelen tusschen de onderwijzers aan de eene en de geneeskundigen aan de andere zijde, is voorloopig moeilijk uit te maken. Dat de geneeskundigen wellicht te weinig rekening zullen gehouden hebben met bezwaren die voor den onderwijzer wèl wegen, zal vermoedelijk wel het geval zijn, terwijl aan de andere kant, de onderwijzers veel te weinig overtuigd zijn van het groote nadeel dat een slechte schrijfhouding uitoefent op oogen en rug en te weinig rekening houden met het feit dat o. a. een lichte verkromming van den rug een reden kan zijn voor afkeuring bij eventueele sollicitaties.

Een juist oordeel over het steilschrift'vraagstuk kan men zich eerst dan vormen, als ernstige proeven eenige jaren achtereen genomen zijn in scholen waar o. a. de verlichting en de constructie van de schoolbanken enz. niets te wenschen overlaten, zoodat andere aanleidende oorzaken voor scheefzitten uitgesloten zijn. Voor zoover schrijver dezes bekend is, zijn vóór eenige jaren eenige proefnemingen slechts gedurende zeer korten tijd in ons land genomen en hierbij te weinig rekening gehouden met de soort schoolbanken waarin de kinderen geplaatst waren, een tijd overigens die van te korten duur is geweest om een afkeurend of goedkeurend oordeel te kunnen wettigen.