is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der gerechtelijke geneeskunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar men op een min of meer uitgebreide acute peritonitis stuit, welke liet hevigst is in het kleine bekken, verzuime men niet te trachten den weg te vinden, volgens welken het proces zich van de binnenvlakte van den uterus op liet peritonaeum uitbreidde. Door het in de lengterichting maken van multipele insnijdingen in den baarmoederwand, speciaal op de plaats, waar de placenta heeft gezeten en in de ligamenta lata uteri (hierin evenwijdig aan den uterus), zoeke men naar lymphangioïtische, phlegmoneuze en thrombophlebitische processen in het myo- en in het parametrium. De herkenning ervan is niet moeilijk, wanneer men let op de kenmerken, welke ervoor in do lessen over pathologische anatomie worden opgegeven; bij de purulente lymphangioïtis ziet men onder de serosa hier en daar gele, paarlsnoervormige lymphvaten verloopen. welke direct in het oog vallen.

Bij peracuut verloop kunnen de afwijkingen aan het peritonaeum zeer gering zijn en slechts bestaan in roodheid en in verlies van den glans. Exsudaat vindt men in een dergelijk geval niet; het wordt geresorbeerd naar mate het ontstaat. Op de herkenning van dezen vorm, c. q. door mikroskopisch onderzoek van een stukje uitgesneden en uitgespeld peritonaeum, wordt in de lessen over diagnostiek aan de lijktafel voldoende geleerd om er hierover verder te kunnen zwijgen (zie noot 1 op bl. 122).

^ 001 de herkenning der septicluiemie (sep ti co -pi/aan ie) verwijzen wij naar dl. I, bl. (53. Hier teekenen wij slechts aan. dat zij zich kan aansluiten aan een acute infectieuze endometritis, welke makroskopisch niet gemakkelijk te herkennen is. omdat de uterus niet veel meer vertoont dan de teekenen van den status puerperalis en, zoo de zwangerschap niet verder was gevorderd dan 3 maanden, zelfs kan imponeeren voor een uterus menstrualis. Op het verschil tusschen beide toestanden zullen wij sub 2 terugkomen; hier vermelden wij slechts, dat in gevallen van septichaemie (septico-pyaemie) en een dergelijken uterus het mikroskopisch onderzoek van den uteruswand in staat is licht te verspreiden, zoodat derhalve stukjes ervan op de gewone wijze moeten worden geconserveerd voor nader onderzoek. Dit kan zelfs noodig zijn waar het lijden meerdere dagen duurde.

Dat van een herkenning van de septichaemie, enz. slechts sprake kan zijn, wanneer de vrouw nog niet lang dood is, behoeft nauwelijks te worden gereleveerd.

Bij oiule ljjken hoede men zich ervoor een gasphlegmone (dl. I, bl. 65) te diagnostiseeren op grond van liet vinden van emphyseem van den uterus, van het parametrium. enz. Wanneer de andere organen de eigenschappen van schuimorganen vertoonen. zooals met 24—48 uur regelmatig het geval is, kan men aan deze bevinding geen waarde toekennen, al is liet waar, dat de uterus in liet algemeen zeer laat in rotting overgaat en lang zijn eigenschappen blijft behouden (').

(') Dat in een versch Ijjk en dus niet onder invloed van de rotting, de baarmoeder in vervloeiing kan worden gevonden, verdient te worden vermeld; dit komt voor in gevallen van infectie met zeer virulente mikroben, waardoor de dood peracuut wordt veroorzaakt (z.<j. /irr«nit< sepxis). /,<»> haalt Bhouakdei. het volgende geval van fuiidroijautr