is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek der sporten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet alleen geniet liet schaatsenrijden onverdeelde instemming bij al wat schaatsenrijdt, ook zij die de kunst zeker tot hun spijt niet verstaan, geven blijk van bijval, getuigen de drommen wandelaars, welke zich langs de ijsbanen bewegen en daar als het ware deelgenooten worden van degenen, die met blozende levenslust o]) de kaken als vogelen over liet ijsveld vliegen.

Welk een verbazende uitgebreidheid liet schaatsenrijden in deze dagen heeft verkregen wordt ons getoond door de groote schaatsen-fabricage; noemen wij slechts de fabrieken van Hoekstra te Warga, Minkema te Oosterlettem, de Ruiter te Akkrum, Faber

te Ylst, Muleplex te Groningen, de Rooij A. Couvée. K. Pander. G. Jurrjens te Waddixveen, H. J. Gorter te Zwolle,

enz. enz. te veel om op te noemen, welke duizende paren schaatsen in den handel brengen, ongerekend nog de nog eens duizende, welke over gansch ons land, dooide dorpssmeden vervaardigd worden en de duizende paren Friesche en Linschoten, welke uit Duitschland worden ingevoerd en door ijzer- en galanterie-winkels worden aan den man gebracht. Nog een sprekend bewijs voor de groote populairiteit van het schaatsenrijden is zeker het bestaan van de honderde IJsclubs en

IJsvereenigingen; er is bijna geen dorp zoo klein m het waterachtige deel van ons land of het heeft zijn ijsclub of-vereeniging. Nauwlijks heeft „Thialff" zijn intrede gedaan of de couranten zijn gevuld met advertenties van wedstrijden, hardrijderijen, ijsfeesten enz. Het is geen zeldzaamheid wanneer men ze alle opteld er vijftig te vinden, welke op één en denzelfden dag, ijs en weder dienende, gehouden zullen worden. Friesland staat wat dit betreft nog boven aan, doch de beide Hollanden en Groningen niet te vergeten beginnen ook duchtig mee te doen en dingen in deze naar het record.

De wedstrijden van deze clubs gaven eertijds meermalen aanleiding tot praktijken, welke uit liet oogpunt van sport, zoo als wij dat begrijpen, niet altijd zonder blaam of smet waren, in vele gevallen toch geleek het meer op een prijsverdeeling dan op een prijskamp of eerlijken strijd, waarbij het doel is te zien wie of de snelste der kampioenen is. .

t 111 i l _ 1

De Engelschman De groote en goed georganiseerde clubs, zoo ais onoei anueie

iebbutt. je Leeuwarder IJsclub, met een o-oed geregeld bestuur, maakte

34