is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarheid en droomen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drenkt en den akker vruchtbaar maken zal. Maar elke droppel die valt, hoe onschijnlijk, telt mede, en heeft zijne bestemming. Dit moge nu bescheidenheid leeren, maar het kan ook tegelijk moed geven. En hierbij zullen wij ons hoofd in vrede nederleggen, wanneer onze ure slaat!" En bijna onmiddellijk daarna sloeg die ure voor hem!

Dat woord nu neem ik voor mij zeiven over. Wat is, volgens zijne voorstelling, deze nieuwe uitgaaf van mijn boek ? Ten beste genomen: „een zomersche regendruppel, die het land laaft, drenkt, besproeit en vruchtbaar maken kan." Het zij zoo, misschien dat deze drop ook zoo hier of daar nog een enkel zaadje in een menschenborst ontkiemen, uitbotten, bloeien en bloesems of bloemen dragen doet. En die bloem, als de andere lijkkransen verdord zijn, welke de doodkist van een gestorvene plegen te versieren, die bloem verspreide ook dan nog, zelfs verbleekend en verdorrend, haren nablijvenden geur over het ginds in het verschiet wachtend en wenkend graf!

En nu ten besluite, en tot afscheid.

Ik had in deze bladen meermalen aanleiding om menig vriendelijk woord in herinnering te brengen, in den loop der jaren tot den auteur van Waarheid en Droomen gericht. Laat mij die gulden reeks mogen besluiten met eenen hartelijken heilgroet, mij op mijn zeventigsten jaardag door een mij onbekenden dichter, — hij noemt zich X. — in een onzer vaderlandsche tijdschriften toegeroepen, en misschien in stilte in den geest door den een of anderen Jonathansvriend herhaald ; een heilgroet, waarvan het eerste deel bezig is vervuld te worden, en het laatste uit dezelfde bron hopend en biddend zijne vervulling verwacht:

Blijf, mag het zoo zijn, hier nog lang bij ons „dr o om e n" ;

Bied vaak nog de „waarheid" zoo lokkend ons aan;

En is 's levens droom straks aan 't einde gekomen,

Dan moge u De Waarheid ginds wachtende staan !