is toegevoegd aan uw favorieten.

Model-akten van den Burgerlijken Stand

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het huwelijk geven, daardoor als partij bij die akte zijn aan te merken, alsmede op het arrest van den II. R. van 28 Februari 1908 (W. v. h. R. n°. 8667) volgens hetwelk aangevers van overlijden — tevens zijnde getuigen bij de overlijdensakte — de vereischten moeten bezitten, welke gesteld zijn in art. 20 B. W.

17°. In de overlijdensakte van een natuurlijk kind moet niet worden vermeld de staat van het kind, evenmin of het al of niet erkend is.

Na bovenstaande opmerkingen meent de Commissie voor ditmaal haar taak als geëindigd te moeten beschouwen. Zij hoopt dat ook deze vruchten van haren arbeid welkom mogen zijn.

De Commissie:

J. BREDEE,

Hoofdcommies ter gemeente-secretarie te Amsterdam.

N. J. E. DE VOOGT,

Hoofdambtenaar ter gemeente-secretarie te Rotterdam.

P. T. VOS,

Secretaris der gemeente Etst.

Amsterdam,

Rotterdam, ' Augustus 1909.

Elst, j