is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de vegetatieve celdeling bij de hogere planten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een toekomstig onderzoek zal verder moeten uitmaken, in hoeverre de verschijnselen door mij met behulp van de oplossingsmethode met Eau de Javelle gekonstateerd in de meristemen van Alliinn en Psilotum, ook voorkomen bij andere planten. Reeds het feit echter, dat twee planten uit zo verschillende groepen als Alliinn en Psilotum zich gelijk gedragen wijst in de richting van een meer algemene geldigheid van de door mij verdedigde opvatting over de aard van de celplaat, een opvatting, die m. i. ook nog indirekt daardoor gesteund wordt, dat hij zich nauw aansluit bij een ander goed bekend type van celwandvorming, n.1. dat, hetwelk voorkomt bij Spirogyra en Cladophora, welke een centripetale ontwikkeling van de celwand hebben; hierbij is de celwandnatuur van de eerst optredende ring, die zich aansluit tegen de moedercelwand en van hieruit naar binnen voortgroeit, voor zover ik weet, nooit betwijfeld.

Ten slotte wil ik nog een paar woorden wijden aan de kwestie van het ontstaan der ontbrekende buitenlaagjes tijdens de celdeling. De gangbare opvatting ten aanzien van dit punt, n.1. dat de celplaat een „Mutterhautschicht" is, welke door splijting de twee ontbrekende „Tochterhautschichten" levert, is natuurlik niet in overeenstemming te brengen met mijn opvatting van de celplaat, welke als vanzelf voert tot de onderstelling, dat de protoplast van de moedercel op die plaatsen, waar hij ligt tegen de celplaat (d. i. „celwand in wording"), de struktuur aanneemt van een buuvjnlaagje. Naarmate de celplaat zich meer en meer kompleteert, zal dit dus ook het geval zijn met de twee nieuwe buitenlaagjes, door de celplaat gescheiden en aanvankelik over de randen van de ceiplaat nog samenhangend, totdat eindelik, als de celplaat de moedercelwand aanraakt, ook de nieuwe „Hautschichten" zich bij de oude zullen hebben aangesloten. Een uitvoerige beschouwing over het ontstaan en de aard van het buitenlaagje in 't algemeen valt buiten het bestek van deze verhandeling, welke ik wil besluiten met een citaat van