is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vz. Het wapen der gemeente Utrecht met twee leeuwen als schildhouders Kz. In een eikekrans: sancti

hieronymi sciiolae secvlis • iv • peractis civitas • trajectina uvnc•nvmmvm dicav1t

Omschrift: pridie. nonas. decembris

mcccclxx1v—mdccclxxiv

Brons 58 m.M., Verz. Z.

Tijdschrift 1895, blz. 49, als gesneden door D. van der Kellen, Kz. door J. P. M. Menger.

De Ilieronymusschool te utrecht is in 1474 gesticht door de Broeders des Gemeenen Levens van het Hieronymushuis te Delft. In dat jaar hadden deze te Utrecht een broederhuis gevestigd, daartoe in staat gesteld door de testamentaire beschikking van Joannes Reinerszoon van Zevenaer, licentiaat in de heilige godgeleerdheid en doctor in de medicijnen (f 9 Mei 1471) en zijne vrouw Catharina (f 27 Oct. 1474)1 waarbij aan het delftsche huis, behalve eenige kostbare voorwerpen en een kapitaal van 300 rtjnsche guldens een huis en erf, gelegen te Utrecht achter de St. Pieterskerk „in den Regenboog", vermaakt werd. Zoodra de broeders in het bezit van het gelegateerde gesteld waren, openden zij de school, die voortaan als Hieronymusschool bekend stond. Zov>wel door de geestelijkheid als door de stedelijke overheid begunstigd, had de school in den eersten tijd na hare stichting een bloeiend bestaan, totdat na het midden der 16»-* eeuw een tijdperk van verval intrad. De in 1578 uit Harderwijk beroepen rector Reinier Sarcerius verzette zich tegen de invoering van de hervormde leer in de school, met het gevolg, dat den 7 Februari 1586 bij resolutie van de vroedschap, de Ilieronymusschool tot eene protestantsche inrichting hervormd en tot stedelijke inrichting verklaard werd, gelijk zij dat nog is.

Den 27 Januari 1900 werd het 425-jarig bestaan door de leerlingen gevierd.