is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beste weten verkregen zoo beweegt men het handel h heen en weer in een tijd, overeenkomende met den schommeltijd van den magneet des galvanometers. Blijft ook dan de magneet geheel in rust, zoo is de weerstand x bepaald. Door in plaats van x bekende weerstanden te nemen kan men de verdeeling en de weerstanden van den Rheostaat controleeren.

3. liet vergelijken van EUcfromotorische krachten volgens Bosscha. Wij nemen als voorbeeld een element van Bunsen en een van Daniell. De E. M. K. geven wij door B en D aan. In fig. 20 zijn IV en IV, twee stop-rheostaten; k en k twee kwikbakjes. Wijkt de galvanometer niet uit zoo hebben de kwikbakjes dezelfde potentiaal. In de overige draden heerscht dan overal dezelfde stroomsterkte. Is lib de weerstand in den tak waarin D, dus de som der weerstanden van draden, element en die in den weerstandsbank IV, is Rd die in den anderen tak, zoo is:

D _ D

l~ nt~nd-

Vermeerderen wij den weerstand in 11 met een bedrag rb, die in IV, met een bedrag rd en wel zoodanig dat de galvanometer ook thans niet uitwijkt, zoo is nu:

D D

Rb -f~"1"'j

Wij hebben dus ook:

n __n

rb rd

en bijgevolg:

R i'b

U rd '

waardoor de verhouding gevonden is.

Aangezien de bedragen Rh en Rd onbekend zijn, is de eeiste waarneming alleen niet toereikende.

Bij deze waarneming zal het zelden gelukken de uitwijking van den galvanometer met behulp van de stop-rheostaten geheel te doen verdwijnen. Men handelt dan als volgt. Men regelt den weerstand op den eencn rheostaat zoodanig dat de galvanometer zoo weinig moge-

3