is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden in de draden omgezet in warmte. Nu is (E—E') 1 = 1*11 en wij vinden dus:

Ei — i* R = A

wanneer A het bedrag aan mechanisch arbeidsvermogen per secunde is. Nemen wij i als abseis en A als ordinaat zoo is de vergelijking die ecner parabool, zooals fig. 05 aangeeft. Nemen wij ook de vergelijking Ei = A' zijnde een rechte, rakende aan <le parabool in den oorsprong 0. Voor een willekeurige waarde van i stelt dan de lijn iA de waarde van A , AA' die van t!/J voor en uit de figuur, in verband met de eigenschappen der parabool, volgt nu onmiddellijk:

1°. A is maximum als i = J it

2°. Het rendement is grooter naarmate i kleiner is, want dit rendement wordt voorgesteld door iA/iA'. Het is gelijk aan j als iA maximum is.

Aangezien die tegen-electromotorische kracht alleen groot is als de hoeksnelheid van het anker belangrijk is, zal men, zoodra het anker niet snel draait, gevaar loopen voor een te sterke verwarming van de draden. Daarom heeft men bij eiken motor een weerstandsregelaar. De stroom van den generator wordt daardoor verzwakt en naarmate de snelheid van het anker van den motor toeneemt, schakelt men weerstanden uit tot dat de waarde van E' groot genoeg is. Alsdan zijn ook alle weerstanden van den regelaar uitgeschakeld. ISij de electrische trammen zijn deze regelaars onder de kar, waarin de reizigers zitten, verborgen.

De motoren, die door wisselstroomen gevoed worden, zijn lastiger in het gebruik dan die, gedreven door gelijkstroom. De tegenE. M. K. E' moet op dezelfde wijze van teeken verwisselen als de E. M. K. E. van den generator en dit geschiedt alleen bij een bepaalde hoeksnelheid van het anker van den motor. Heeft dus het anker die snelheid niet, zoo kan het aanbrengen van den stroom evengoed vertragend als versnellend werken, liet is daarom moeielijk en praktisch vrijwel ondoenlijk om belaste wisselstroom-motoren in beweging te brengen door den electrischeu wisselstroom. De gelijkstroom-motoren loopen geleidelijk aan en hunne hoeksnelheid is niet aan een bepaalde waarde gebonden.

Over het algemeen komt de constructie der motoren overeen met die der dynamo's en wij zullen er daarom niet bij stilstaan.