is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Secretaris is, wijst de vergadering voor dat geval een plaatsvervangend Secretaris aan.

De Secretaris wordt op de eerste vergadering van elk jaar bij meerderheid van stemmen, bij gesloten briefjes, gekozen en is steeds herkiesbaar.

Burgemeester en Wethouders behouden zich het recht voor om, wanneer, ten gevolge van bijzondere omstandigheden, de betrekking van Secretaris niet vervuld kan worden, zelf den Secretaris aan te wijzen.

Art. 7.

De Voorzitter bepaalt, na overleg met den Secretaris, wanneer een schoolvergadering zal plaats hebben.

Indien minstens een derde van het vaste personeel aan den Voorzitter schriftelijk en met opgaaf van redenen het verlangen kenbaar maakt om eene schoolvergadering te houden, wordt hieraan uiterlijk binnen veertien dagen na de aanvraag voldaan.

Art. 8.

De Voorzitter stelt na overleg met den Secretaris de agenda op.

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, zendt de Secretaris minstens acht dagen te voren aan elk lid eene oproeping benevens de agenda van de te houden vergadering. Evenzoo minstens acht dagen te voren zendt de Secretaris de agenda aan den Wethouder voor het Onderwijs, en verder aan den Districts- en den Arrondissementsschoolopziener, den Gemeentelijken Inspecteur (Inspectrice), alsmede aan de leden van de resp. sub-Commissie van de plaatselijke Commissie van Toezicht.

Art. 9.

Aan het verzoek van één of meer leden om een punt op de agenda der gewone vergadering te plaatsen, wordt voldaan, mits dit verzoek, van de noodige toelichting voorzien, vier dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk bij den Voorzitter wordt ingediend. Indien de Voorzitter bezwaar heeft dit punt op de agenda te plaatsen, roept hij de beslissing in van Burgemeester en Wethouders.

Op de agenda van eene buitengewone vergadering, die, ingevolge art. 7, op verzoek van minstens een derde van het vaste personeel is bijeengeroepen, hebben de punten, opgegeven door