is toegevoegd aan uw favorieten.

Modern gemeentebeheer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stand kunnen verbeteren. Hoe weinigen echter kunnen aan den wensch van den geneesheer gevolg geven!

Gelukkig zijn in de laatste jaren in ons land verschillende vereenigingen in het leven geroepen tot oprichting van Gezondheidsen Vacantie-kolonies. Wij zijn in dit opzicht helaas achteraan gekomen, want bijna 150 jaren geleden werd in Engeland reeds door Russell een herstellingsoord opgericht voor kinderen, lijdende aan scrophulose en Engelsche ziekte, later gevolgd door meerdere inrichtingen van dien aard. Daarna waren Italië, Duitschland, Frankrijk en Zwitserland de landen, waar vacantie-kolonies elkaar op den voet volgden, tot in Haarlem en Amsterdam personen gevonden werden, die het initiatief namen om kinderen van onvermogenden gedurende eenigen tijd het verblijf buiten mogelijk te maken. Later deden zulks ook particulieren te 's-Gravenhage, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, enz.

Krachtig werd de oprichting van Herstellings- en Gezondheidskolonies voor kinderen bevorderd, toen de „Bond van Nederlandsche onderwijzers" eene commissie benoemde, die zich wendde tot de artsen en hygiënisten met de vraag: „Is het in uw praktijk veelvuldig voorgekomen, dat ge voor uw patiënten het zenden naar eene hygiënische inrichting of gezonde plaats noodig oordeelde?" en: „Hoeveel malen zou in de laatste twee jaren dit door U geadviseerd zijn, indien U voor de ouders opvolging van dat advies had mogelijk geacht?"

Talrijke antwoorden kwamen in, en allen bevestigden de eerste vraag, terwijl de tweede helaas door velen niet kon beantwoord worden, omdat de weg tot de herstellingsoorden tot dien tijd voor hunne patiënten was afgesneden.

Het oprichten van een „Centraal Genootschap voor Kinderherstellings- en vacantie-kolonies" was in 1901 het gevolg van deze enquête.

Den 18den Mei 1907 werd een koloniehuis, dat den naam zou dragen van „Kerdijkhuis", geopend. Het is het eerste eigen koloniehuis van het Genootschap en men heeft den naam er aan gegeven van den man, die in ons land opwekte en meehielp aan de uitzending voor de eerste vacantie-kolonie. Voor kinderen, voor wie de nabijheid van zee minder gewenscht is, en die men liever in de boschlucht laat vertoeven, is gelegenheid om verpleegd te worden b. v. te Nunspeet, in de kolonie „Zonneheuvel te Oudenbosch enz.